Trò chơi được thông báo trì hoản vào năm 2021 (Cho đến nay)

Trò chơi được thông báo trì hoản vào năm 2021 (Cho đến nay) Sự chậm trễ của trò chơi trở nên phổ biến hơn vào năm 2020 do sự lan rộng của COVID-19, khi các hãng phim điều chỉnh theo những thách thức và hạn chế về hậu cần của việc làm việc tại nhà